Informace o zřízení zákaznického účtu najdete zde. Vzorovou fakturu s vyznačenými údaji nezbytnými pro registraci najdete zde

Informace o Dodatku ke smlouvě, který Vám byl doručen, naleznete zde

Změna v zasílání e-faktury pro klienty České spořitelny. Informace o dalším postupu najdete zde.

Pro rezervaci termínu schůzky na zákaznickém centru využijte rezervační systém zde

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

Zpět

Dodatky ke smlouvě o dodávce vody/odvádění odpadních vod kanalizací

Vážení odběratelé,

v uplynulých dnech jste obdrželi od společnosti SmVaK Ostrava návrh Dodatku ke smlouvě o dodávce vody/odvádění odpadních vod kanalizací.

Úprava stávajících smluvních vztahů je vyvolána, jak je v průvodním dopise vysvětleno, nutností uvést dosavadní odběratelské smlouvy uzavřené před rokem 2014 do souladu s požadavky platné právní úpravy (zákon č.  274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších změn).

Mezi náležitosti odběratelské smlouvy požadované zákonodárcem (§ 8 odst. 16 a 17 citovaného zákona) patří mimo jiné uvedení vlastníka přípojky (vodovodní či kanalizační). Vzhledem k tomu, že tato skutečnost vyvolává celou řadu dotazů, uvádíme k tomuto ustanovení bližší vysvětlení:  

Vlastnictví vodovodní/kanalizační přípojky vyplývá z výše citovaného zákona o vodovodech a kanalizacích (zákon č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších novel):

Podle § 3 odst. 3 citovaného zákona:

Vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, případně jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (před 1.1.2002), je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

  • Pokud odběratel tvrdí, že není vlastníkem přípojky, je potřeba to prokázat.
  • Toto ustanovení zákona se týká přípojek zřízených před 1. 1. 2002.

Podle § 3 odst. 6 citovaného zákona:

Vodovodní a kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak. Vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.

  • Toto ustanovení lze použít na přípojky zřízené po 1. 1. 2002.

Vzhledem k tomu, že většina přípojek (vodovodní/kanalizační) je ve vlastnictví odběratele (vlastníka pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci), je ve smlouvě uvedena tato skutečnost. Pokud odběratel tvrdí, že tomu tak není, je potřeba, aby toto své tvrzení prokázal.

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, není-li vodoměr osazen, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby.

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě.

Vodovodní ani kanalizační přípojky nejsou vodními díly (§ 3 odst. 1 a 2).

Dále bychom rádi rozptýlili Vaše obavy z doručování faktur elektronickou cestou.

Přestože tento způsob doručování faktur preferujeme, odběratele k němu nenutíme.

Pokud tedy nemáte zájem o zasílaní faktur na e-mailovou adresu, ponechte políčko E-mail pro zasílání faktur prázdné.

Pokud požadujete provést změnu v osobě odběratele, protože již odběrné místo nevlastníte nebo došlo k jiné změně, kterou jste doposud nestihli SmVaK Ostrava sdělit, vyznačte požadované změny do obdrženého dodatku a zašlete je na adresu info@smvak.cz.

Na základě těchto údajů a po jejich prověření bude následně připravena nová smlouva.

Dovolujeme si Vás požádat o strpení, jelikož dodatky byly vygenerovány hromadně, zatímco úpravy smluv jsou zpracovávány individuálně.

Na Vaše náměty bude společnost SmVaK Ostrava postupně reagovat.

 

Děkujeme za pochopení!