Standardy SmVaK Ostrava a.s.

Společnost SmVaK Ostrava a.s., je držitelem certifikátů ISO pro řízení jakosti ČSN EN ISO 9001, má proto všechny pracovní postupy a procesy standardizovány. Standardy neslouží jen pro standardizaci vlastních investic, ale slouží také jako návod pro zákazníky, projektanty a dodavatele, kteří s naší společností spolupracují. Dále je uveden přehled některých standardů, které se týkají projektování, výstavby a provozování vodohospodářských zařízení a související činnosti.

Název dokumentu
Standardy základních pomocných zařízení vodohospodářských objektů – tento dokument sjednocuje použití materiálu nebo specifikace povrchové ochrany pomocných zařízení, které lze charakterizovat jako zámečnické výrobky, při zpracovávání projektové dokumentace nových nebo rekonstruovaných objektu a jejich realizaci TS-25_01
Standardy pro řešení akumulací - Dokument definuje požadavky na konstrukční řešení nových vodojemu (zemních i věžových). Standardy budou také dle místních podmínek využívány při přípravě a realizaci oprav a rekonstrukcí stávajících vodojemu TS-25_02
Standardizace automatizace objektů vodovodní sítě – příprava a realizace konstrukčního řešení ASŘTP u vodohospodářských objektů a příprava objektů pro začlenění do dispečerského systému u SmVaK Ostrava a.s. TS-25_03
Standardizace automatizace objektů vodovodní sítě - tento dokument definuje požadavky na konstrukční řešení vodohospodářských objektu, které budou začleněny do ASŘTP. Obsahuje popis a definici čidel a měřících zařízení ve vazbě na požadované informace a možné provozní stavy. TS-25_04
Zásady pro jednotné technické řešení vodovodních řadů, přípojek a vybraných objektů na vodovodní síti v rámci SmVaK Ostrava a.s. TS-25_06
Navrhování a konstrukční řešení stokových sítí TS-25_07
Standardizace řešení provozu objektů na kanalizační síti a ČOV - Předmětem je stanovení jednotného návrhu a konstrukčního řešení automatizace objektu stokových sítí, kanalizačních čerpacích stanic, ČOV, sjednocení terminologie telemetrie, stanovení archivace a vizualizace dat, stanovení systému přenosu dat a návrh instalace telemetrie na úseku provozu kanalizačních sítí a ČOV u SmVaK Ostrava a.s. TS-25_08
Objekty na stokové síti - Dokument se vydává za účelem zabezpečení jednotného postupu při návrhu, realizaci a provozování stokových sítí a kanalizačních čerpacích stanic v působnosti SmVaK Ostrava a.s. TS-25_09
Požadavky na geometrické zaměření sítí a provozních objektů – Předmětem tohoto standardu je stanovení požadavku na obsah a rozsah geodetického zaměření (v případě nových staveb, rekonstrukcí, oprav a lokalit určených pro rozšíření GIS), předávaných dat a jejich struktury. TS-25_11
Přílohy
Navrhování, rekonstrukce a opravy objektů a technologií s ohledem na snižování energetické náročnosti TS-25.14
Příloha č. 1
Jednotný postup pro členění vodovodních přípojek z pohledu vlastnictví a financování jejich výměn a přepojení – Předmětem je stanovení zásad pro technické a nákladové členění přepojení a výměn vodovodních přípojek. ME-28_01