Často kladené dotazy

 
 
 
 
Majitelé domácích bazénů s příchodem léta řeší jejich napuštění. Obvykle se tak děje přímo z vodovodní sítě prostřednictvím vodovodní přípojky vlastníka bazénu, s čímž bývají spojena nežádoucí rizika. Při náhlém zvýšení odběru pitné vody z vodovodní sítě může dojít ke zhoršení jejích senzorických vlastností, protože se mohou nárazově změnit hydraulické poměry distribuční sítě způsobené vysokou rychlostí proudění vody v potrubí a může dojít k uvolňování usazenin, tedy zakalení vody, které může být patrné v poměrně širokém okolí. Zároveň mohou nárazové odběry způsobit pokles tlaku vody, který se projeví i na vodovodních přípojkách ostatních odběratelů. 
Doporučujeme napouštět bazény prostřednictvím vodovodních přípojek pozvolna a plynule. Pokud je to možné i po dobu více dní mimo odběrové špičky, nejlépe ve dny, kdy není výrazně horké počasí. Nejvhodnější jsou všední dny v době mezi 21. hodinou večerní a 5. hodinou ranní. 
Jako zajímavou variantu k poměrně zdlouhavému napouštění bazénu vodovodní přípojkou nabízíme dovoz vody do Vašeho bazénu autocisternou. V případě zájmu kontaktujte call centrum společnosti SmVaK Ostrava na 800 292 400. 
 
Veškerá pitná voda dodávaná společností SmVaK Ostrava splňuje požadavky vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění  O ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcí vyhlášky č. 252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. 
Dle legislativních požadavků zpracováváme harmonogram odběru vzorků vod pro aktuální rok s uvedením odběrových míst, který schvaluje Krajská hygienická stanice.  Odběr pitné vody na kohoutku u konečných odběratelů i analýzu pitné vody provádí akreditovaná laboratoř společnosti Aqualia infraestructuras inženýring (www.ai-inzenyring.cz). 
Další vzorkování vyrobené pitné vody probíhá přímo na úpravně vody, případně na vodním zdroji před samotnou distribucí pitné vody do vodovodní sítě, a to v rozsahu a četnosti danými vyhláškou č. 428/2001 Sb. v platném znění. Výsledky analýz vzorků pitné vody z vodovodní sítě jsou průběžně zasílány Krajské hygienické stanici Moravskoslezského a Zlínského kraje. Ta zároveň provádí i nezávislou kontrolu kvality dodávané pitné vody.  
Pokud by i přes tuto pravidelnou kontrolu vznikly u odběratelů problémy s kvalitou dodávané pitné vody, neváhejte informovat centrální dispečink společnosti SmVaK na telefonním čísle 800 293 300, který zajistí příslušná provozní opatření vedoucí k odstranění nevyhovujícího stavu.
 
Tyto informace jsou dostupné na těchto webových stránkách v sekci Pro zákaníky - Kvalita vody.
 
Veškerá námi dodávaná pitná voda splňuje požadavky vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb. 
v platném znění  O ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcí vyhlášky č. 252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah její kontroly. Výše uvedená legislativa nerozlišuje, zda je pitná voda vhodná či nevhodná pro specifickou skupinu obyvatel (např. kojence). Její kvalita může být zároveň zásadně ovlivněna přípojkou 
k nemovitosti a vnitřními rozvody (především přítomnost železa a mikrobiologické parametry). To, zda mohou dodávanou pitnou vodu konzumovat i malé děti, případně zda je nutné vodu například převařovat, je vhodné konzultovat s lékařem. Naše společnost Vám může k této konzultaci poskytnout protokol s výsledky sledování kvality dodávané pitné vody v daném městě nebo obci.
 
Podle umístění vodoměru jsou před zimním obdobím doporučená příslušná opatření. Pokud je vodoměr umístěn ve venkovním prostoru v šachtě, potom zkontrolujte pečlivé uzavření šachty. Pokud je potrubí a vodoměr v zámrzné hloubce, musí být poklop šachty opatřen tepelnou izolací, například z polystyrenu.
Je-li vodoměr umístěn uvnitř nemovitostí, zabraňte vystavení potrubí vnitřní instalace a vodoměru účinkům mrazu například zajištěním vnější tepelné izolace. Zkontrolujte, zda nemůže docházet k vnikání chladného vzduchu z venkovního prostoru například otevřeným, nebo rozbitým sklepním okýnkem.
Je potřeba upozornit, že k poškození vodoměru teplem může dojít například tehdy, když se odběratel snaží již zamrzlou vnitřní instalaci, včetně vodoměru, rozmrazovat vysokou teplotou (otevřeným ohněm, horkovzdušnou pistolí apod.). Po tomto zásahu vodoměr zpravidla už není funkční a je nutné jej vyměnit. Poškození plastových částí vodoměru vysokou teplotou při jeho ohřevu je zjistitelné po jeho demontáži.
Ve všech uvedených případech poškození vodoměru jsme nuceni vyžadovat po majiteli připojené nemovitosti náhradu škody, která spočívá ve výměně poškozeného vodoměru. Ta je zpoplatněna paušální částkou dle platného ceníku společnosti SmVaK.
 
Ukončení odběru pitné vody musí být vždy spojeno s demontáží vodoměru a zrušením odbočení vodovodní přípojky z hlavního řadu. Ukončení odběru pitné vody spojené pouze s demontáží vodoměru není přípustné z důvodu nemožnosti sledování ztrát vody vlivem špatného technického stavu přípojky a kvůli možnému zneužití funkční přípojky bez vodoměru k neměřeným odběrům.
 
Každý vodoměr je zaplombován plombou, kde je uvedeno její číslo a logo společnosti SmVaK. V případě poškození plomby je odběratel povinen neprodleně kontaktovat zákaznickou linku a tuto skutečnost oznámit. Pracovníci zajistí nové osazení plomby. Jedná se o službu, která je zpoplatněna dle platného ceníku společnosti SmVaK Ostrava. 
 
V souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., § 3  je vlastníkem vodovodní přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod, neprokáže-li se opak.
Vodovodní přípojku pořizuje na své náklady, není-li dohodnuto jinak, odběratel. Vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.
Opravy a údržbu vodovodních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel na své náklady. Opravou jsou například práce spojené s odstraněním poruchy přípojek z důvodu nadměrného zatížení dopravním prostředkem (pokud není znám viník), odstranění bodové, nebo podélné poruchy způsobené např. bludnými proudy u kovového potrubí nebo vadou použitého materiálu. 
Opravou není výměna potrubí po uplynutí jeho životnosti nebo v důsledku rychlé koroze, popřípadě výměna potrubí z nevyhovujícího materiálu (např. z olova).  Výměny v těchto případech hradí vlastník vodovodní přípojky.
Údržbou jsou například práce spojené s úpravou povrchu nad přípojkami způsobené sedáním zeminy ve výkopové rýze, nebo s kontrolou, zda pokles není způsoben nezjevným únikem vody z přípojky a úprava povrchu kolem poklopů ovládacích armatur na vodovodních přípojkách. 
Opravu a údržbu vodoměrné šachty na přípojce hradí ve všech případech její vlastník.
Opravy a údržbu vodovodních přípojek uložených v pozemcích mimo veřejných prostranství a dále opravy a údržbu vnitřních rozvodů v napojených objektech, zajišťuje jejich majitel na své náklady.
 
V případě zjištění závady vodoměru spočívající ve stojícím vodoměru při prokazatelném odběru vody, netěsnosti, či jakémkoliv poškození vodoměru je odběratel povinen neprodleně kontaktovat zákaznickou linku, popřípadě oznámit tuto skutečnost mailem na adresu smvak@smvak.cz.
 
Vodoměry používané společností SmVaK Ostrava jsou mokroběžné konstrukce, tj. měřicí ústrojí je naplněno měřenou vodou. Tato voda je viditelná také pod sklíčkem číselníku, nejedná se o závadu a vodoměr je v pořádku.
 
V případě tohoto podezření žádáme odběratele, aby po zjištění této skutečnosti důkladně prověřili všechny části vnitřních rozvodů z hlediska možného úniku. Ten je velice dobře rozpoznatelný také na samotném vodoměru, kdy se nejmenší kolečko neustále lehce protáčí – tento stav signalizuje poruchu na vnitřním rozvodu a je registrován vodoměrem. Společnost SmVaK neodpovídá za stav vnitřních rozvodů odběratele a po zjištění této skutečnosti je nutné kontaktovat odbornou instalatérskou firmu k opravě.
Nejčastější příčinou úniků vody na vnitřním rozvodu bývá protékající splachovač WC, zaseklý regulátor u bojleru pro ohřev TUV nebo vadný pojišťovací ventil u slunečního kolektoru na ohřev teplé užitkové vody.
Pokud odběratel závadu nenajde a trvá na tom, že vodoměr je nefunkční a množství vody zaznamenané na vodoměru je nesprávné, lze požádat o úřední přezkoušení fakturačního měřidla. Další postup je uveden v požadavku níže.
 
Při pochybnostech o správné funkci vodoměru má odběratel podle zákona č. 274/2001 Sb., § 17 odst. 4, možnost nechat vodoměr úředně ověřit. Odběratel v těchto případech může kontaktovat zákaznickou linku, nebo podat žádost písemně na emailovou adresu smvak@smvak.cz. Následně bude odběratel kontaktován technikem k dohodnutí dalšího postupu. Vodoměr je za přítomnosti zákazníka protokolárně převzat našimi zaměstnanci, zabezpečen proti manipulaci a dopraven na zkušebnu oprávněnou provádět státní metrologickou kontrolu měřidel.
Po demontáži je vodoměr do třiceti dnů ode dne doručení žádosti o přezkoušení zaslán do autorizovaného metrologického střediska na přezkoušení. O výsledku je odběratel informován písemně.
V případě ověření, které prokáže, že vodoměr zaznamenával v souladu s platnou legislativou, budou náklady spojené s přezkoušením účtovány dle platného ceníku společnosti žadateli, v opačném případě hradí náklady společnost SmVaK Ostrava.

Podle § 16 odstavce 4 zákona č. 274/2001 Sb., má odběratel právo si zajistit  na vlastní  náklady metrologickou zkoušku vodoměru v místě instalace, a to nezávislým měřidlem připojeným na odbočení s uzávěrem za osazeným vodoměrem na potrubí vnitřního vodovodu před jeho prvním rozdělením.
Tuto zkoušku provede za přítomnosti provozovatele vodovodu na základě smlouvy s odběratelem Český metrologický institut, pokud to vnitřní vodovod umožňuje. Zjistí-li se odchylka větší, než připouští zvláštní právní předpis, vodoměr se považuje za nefunkční a při stanovení množství dodané vody pro vypořádání případné reklamace se postupuje podle § 17 odst. 4, písmeno a).
Upozorňujeme, že tuto zkoušku společnost SmVaK Ostrava neorganizuje, odběratel si ji musí zajistit na vlastní náklady, ale dodavatel má ze zákona právo být o této zkoušce vyrozuměn a být jí přítomen.
Podrobnosti k průběhu zkoušky a k cenám mohou odběratelé najít na internetových stránkách Českého metrologického institutu www.cmi.cz (Přezkoušení správnosti patních vodoměrů na místě instalace).

Vlastnictví uzávěrů před a za fakturačním vodoměrem vychází z vlastnictví objektů, ke kterým uzávěry patří. Zatímco uzávěr za vodoměrem je součástí vnitřních rozvodů nemovitosti, uzávěr před vodoměrem je nedílnou součástí vodovodní přípojky. Oba uzávěry společně s vodoměrem tvoří takzvanou vodoměrnou sestavu.
Podle zákona č. 274/2001 Sb., § 3 je vlastníkem vodovodní přípojky vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod. Majitel má za povinnost udržovat přípojku v dobrém technickém stavu, včetně funkčního ventilu před vodoměrem. 
Výměnu nefunkčních uzávěrů lze objednat u naší společnosti přes call centrum na telefonním čísle 800 292 400. Následně bude kontaktovat technik společnosti SmVaK Ostrava s konkrétními informacemi. Výměnu obou ventilů hradí majitel vodovodní přípojky.
 
Pro výrobu pitné vody je v centrálních úpravnách vod v Podhradí, Nové Vsi u Frýdlantu a Vyšních Lhotách do surové vody dávkován jako koagulant síran hlinitý, pro alkalizaci pitné vody (zvýšení pH) vápenný hydrát ve formě vápenné vody a pro účely hygienického zabezpečení pitné vody chlor a oxid chloričitý. Pro úpravu vody z místních zdrojů je používáno hygienické zabezpečení vody dávkováním chloru nebo chlornanu sodného.
 
V případě teplé vody se jedná o vodu užitkovou, nevhodnou pro pitné účely. I v případě výroby teplé vody z vody pitné dochází ke změnám vlastností vody, které nesplňují hygienické požadavky předepsané pro pitnou vodu. Hygienické limity na kvalitu pitné i teplé vody jsou upraveny vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
 
Ano, pitná voda z Ostravského oblastního vodovodu obsahuje desetkrát menší množství dusičnanů, než je dle platné legislativy nastavena nejvyšší mezní hodnota. Obsahy všech sledovaných druhů těžkých kovů jsou dlouhodobě v pitné vodě pod mezí stanovitelnosti laboratorních analýz.
 
Veškeré informace najdete v sekci Výroba pitné vody.
 
Veškeré informace najdete zde.
 
Stočné je úplatou za službu spojenou s odváděním, čištěním nebo jiným zneškodňováním odpadních vod. Právo dodavatele na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních vod ze zařízení odběratele do kanalizace dodavatele.
 
Způsob stanovení cen stočného je podřízen kalkulaci stanovené v Cenovém věstníku Ministerstva financí ČR pro daný kalendářní rok. Cena je věcně usměrňovaná státem. Věstník MF ČR určuje, jaké ekonomicky oprávněné náklady mohou být do kalkulačního vzorce (ceny stočného) započítány, a které naopak nikoliv.
Kontrolu dodržování kalkulačního vzorce provádí stát prostřednictvím finančního ředitelství příslušného kraje. 
 
Výše stočného se účtuje dle množství proteklé pitné vody osazeným fakturačním vodoměrem, pokud je jediným zdrojem vody veřejný vodovod. Zjednodušeně řečeno, tedy kolik vody přiteklo, tolik odpadní vody odteklo.
 
Stočné se v těchto případech stanovuje dle Přílohy č. 12, vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 428/2001 Sb., která uvádí směrná čísla roční potřeby vody dle objektů, jejich vybavenosti, počtu osob a zvířat.
 
Jakoukoliv poruchu, nebo i podezření na poruchu lze nahlásit na nepřetržitý dispečink společnosti SmVaK na čísle 605 734 894 pro Frýdecko–Místecko, 605 734 893 pro Karvinsko, 605 734 843 pro Novojičínsko a 737 921 159 pro Opavsko.
 
Pokud dojde k poruše na kanalizace v domě (ucpání), je nutné se obrátit na specializované instalatérské firmy.
 
Existence septiku nebo žumpy není důvodem ke snížení nebo zrušení účtování stočného. Ve smyslu zákona č.274/2001 Sb. není dovoleno vypouštět odpadní vody přes septik do kanalizace, která je ukončena centrální čistírnou odpadních vod. Z uvedeného důvodu musí vlastník nemovitosti zajistit vyřazení takového zařízení z provozu a odvést veškeré odpadní vody do kanalizace přímo. Do doby zrušení septiku musí být tento řádně provozován, tj. minimálně jednou ročně je nutné vyklízet (vysávat speciální technikou) usazený kal ze septiku. Septik jako předčisticí zařízení na kanalizační přípojce má opodstatnění jen v lokalitách, kde není centrální čistírna odpadních vod.
 
Výpočet plateb za srážkové vody je dán zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (č. 274/2001 Sb.) a platnou prováděcí vyhlášku (č. 428/2001 Sb.). Informace o výpočtu musí ze zákona obsahovat také smlouva, kterou máte uzavřenu s provozovatelem vodárenské infrastruktury. 
Informace k výpočtu srážkové vody jsou ve třetím oddílu prováděcí vyhlášky, v paragrafu 31, který definuje způsob výpočtu množství srážkové vody bez měření s odkazem na výpočet v příloze č.16.
Množství srážkových vod odváděných do kanalizace bez měření se vypočte na základě dlouhodobého srážkového normálu v oblasti, ze které jsou srážkové vody odváděny do kanalizace (zjištěného u příslušné regionální pobočky Českého hydrometeorologického ústavu) a podle druhu a velikosti ploch nemovitostí a příslušných odtokových součinitelů. 
Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních, včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, zoologické zahrady, plochy nemovitostí určené k trvalému bydlení a na domácnosti.
 
Tento dotaz se týká především odběratelů, kteří mají u své nemovitosti zahradní bazén nebo automatické zavlažovací systémy, kdy vodu částečně spotřebovávají a do kanalizace vypouští menší množství odpadních splaškových vod, než odebrali vody pitné.
Jde ale také o případy, kdy odběratel část dodané pitné vody spotřebuje ve výrobním procesu (například výrobny nápojů, pekárny, provozy různého segmentu průmyslu a služeb...).
Ve smyslu zákonného ustanovení § 19 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb., jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace, a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem a ověřených provozovatelem, pokud se předem provozovatel s odběratelem nedohodli jinak.
Za měření se považuje osazení podružného vodoměru na náklady odběratele na vnitřní instalaci vodovodu domu v místě, kde je již dále pitná voda využívána a nevypuštěna do kanalizace.
Podmínky musí být dohodnuty předem a zakotveny do smlouvy na odvádění odpadních vod.
 
Zákon číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu byl od počátku své účinnosti na začátku roku 2002 několikrát novelizován. K poslední významné novele došlo zákonem číslo 275/2013 Sb., jehož účinnost nastala 1. ledna 2014.
V rámci této novely zákonodárce stanovil nové povinné náležitosti smluv na dodávku vody a odvádění odpadních vod. Současně stanovil lhůtu, ve které mají být dosud uzavřené smlouvy uvedeny do souladu s novými požadavky zákona. Ta byla stanovena na 1. ledna 2024.
Jelikož se chce společnost SmVaK Ostrava vyhnout hromadným akcím a nechce vše nechávat na poslední možný rok, případně ještě kratší časový úsek před uplynutím stanovené lhůty, oslovuje odběratele s novým návrhem smlouvy postupně, aby ve stanoveném termínu došlo k úpravě smluv, a byla tak naplněna litera zákona. Důvodem pro zvolený postup, je také to, aby byla zachována právní jistota odběratelů, že jejich smlouva odpovídá požadavkům legislativy.
 
Potřebujete doklad o vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí) a původním odběratelem podepsaný Předávací protokol se stavem vdm. Je třeba uvést i novou adresu původního odběratele (kam poslat doúčtování spotřeby). Novou smlouvu uzavíráme až po nabytí právní moci Rozhodnutí o povolení vkladu na katastru nemovitostí. Dle zákona 274/2001 Sb. je odběratelem vlastník (vlastníci) připojené nemovitosti, smlouva musí být uzavřena se všemi spoluvlastníky.
 
Je nutno podat u SmVaK Žádost o zřízení vdv (kan) přípojky a doložit kopie dokumentů uvedených ve Stanovisku SmVaK k vaší Žádosti o vyjádření, které slouží pro vydání příslušného stavebního povolení (zpravidla se jedná o územní souhlas, či ohlášení stavby. Při podání Žádosti o zřízení vdv přípojky se sepisuje i smlouva na dodávku vody, proto je nutno, aby se dostavil majitel stavby. Je-li ve stavebním povolení k RD i povolení kanalizační přípojky, vyřizuje se toto současně s vodou (ale samostatná žádost o KP).
 
V případě, že vlastník nemovitosti zemřel, dědické řízení dosud nebylo ukončeno, ale ostatní uživatelé odběrného místa mají zájem na pokračování v dodávce vody, tak doporučujeme, aby osoba , která bude provádět úhrady za spotřebu vody, zpravidla to bývá jeden z budoucích dědiců, nás kontaktovala osobně (zákaznické centrum) nebo elektronicky (na info@smvak.cz). Na základě předloženého úmrtního listu s anonymizovanými údaji žijících osob se vystaví hlášenka změn, ve které stvrdí podpisem uživatel, že žádá zasílat faktury na svoji osobu, určí se způsob platby a závazek, že je povinen dodavateli sdělit informaci o ukončení dědického řízení. Po ukončení dědického řízení bude uzavřena smlouva s nabyvatelem odběrného místa.
 
V případě, že po ukončení dědického řízení je více spoluvlastníků nemovitosti, tak podle § 2 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., jsou odběratelem všechny osoby zapsané na listu vlastnictví. Tzn., že odběratelská smlouva je uzavřena se všemi spoluvlastníky s tím, že je určen jeden tzv. hlavní odběratel, který je příjemcem faktur a ostatních dokumentů. Upozorňujeme, že v případě vzniku pohledávek, je dluh vymáhán po všech účastnících smluvního vztahu.
 
I v tomto případě je odběratelem primárně vlastník nemovitosti, a to ve smyslu § 2 odst. 6, z.č. 274/2001 Sb. Odběratelská smlouva bude tedy uzavřena s vlastníkem, úhradu vodného a stočného si řeší vlastník v rámci své nájemní smlouvy