Zpět

Ztráty pitné vody v síti na historickém minimu

Ostrava 1. 3. 2023 – Kombinací investic, včasného odstraňování zjištěných úniků a využití online aplikace Monitoring úniků dosáhly ztráty v oblastech zásobovaných SmVaK Ostrava v roce 2021 pouze 10,57 %. Vodárenská společnost v úsilí v dosahování ještě vyšší efektivity fungování neustala a v roce 2022 se podařilo ztráty v rozvodných řadech dále snížit na historicky nejnižší hodnotu 8,87 %. Z okresů, kde společnost působí, bylo dosaženo nejlepšího výsledku na Opavsku, kde ztráty v roce 2022 činily pouze 3,67 %.

Zhruba 600 milionů metrů krychlových pitné vody, která je dále distribuována domácnostem nebo podnikatelskému a veřejnému sektoru, se ročně vyrobí v České republice. Z toho zhruba desetina (56,8 miliónu v roce 2022) vyprodukují úpravny vody SmVaK Ostrava a směřuje k více než jednomu milionu lidí v Moravskoslezském, ale například také v Olomouckém kraji. S ohledem na investice do infrastruktury pro dodávky pitné vody, moderních technologií při její výrobě a technologií na online sledování průtoků, tlaků v síti, stavu zásob v akumulacích a měření spotřeby vody u koncových spotřebitelů se dlouhodobě daří snižovat ztráty ve vodovodní síti. Ty se v České republice pohybují pod 15 %, v oblastech zásobovaných SmVaK Ostrava je hodnota dokonce ještě výrazně nižší.

Zatímco v roce 1996 činil podíl vody nefakturované ve vodovodní síti v České republice více než 34 % a v oblasti působnosti SmVaK Ostrava více než 28 %, v roce 2019 klesla tato hodnota na úrovni země na 17 %, v lokalitách zásobovaných SmVaK Ostrava na 16,5 %. V loňském roce činil podíl vody nefakturované v rozvodných řadech SmVaK Ostrava 11,8 %, což představuje meziročně výrazné zlepšení (z 13,4 % v roce 2021). V absolutních hodnotách se objem vody nefakturované meziročně snížil z 5,028 milionu metrů krychlových na 4,272 milionu, tedy o 15 %.
Hodnota vody nefakturované zjednodušeně představuje objem vody, která se ztratí v síti a nedorazí k odběrateli, k čemuž je připočítána voda nezbytná pro provoz celého vodárenského systému, která se využívá například pro čištění vodojemů nebo odkalování vodovodní sítě.
Další relevantní hodnotu představují ztráty ve vodovodní síti. Zatímco v roce 2019 a 2020 v oblasti působení SmVaK Ostrava činily 12,3 %, v roce 2021 se jednalo o 10,57 % a v roce 2022 dosáhly historicky nejnižší úrovně – 8,87 %.

Společnost SmVaK Ostrava investovala v letech 2000–2022 do výroby a distribuce pitné vody více než šest miliard korun, přičemž tato částka dlouhodobě roste, v roce 2022 činila každoročně téměř 463 milionů korun, další desítky milionů směřovaly do oprav. Právě tyto investice směřující také do obnovy vodovodní sítě a opravy mají zásadní dopad na objem ztrát během transportu vody z úpraven vody přes vodojemy do kohoutků v domácnostech.

„Snižování procenta ztrát vody v trubní síti je kromě investic do infrastruktury a dlouhodobé provozní činnosti, která začíná systematickým sledováním a vyhodnocováním stavu sítě až po včasné odstraňování zjištěných úniků, také výsledkem spuštění online aplikace Monitor úniků do ostrého provozu. Výsledky jsou jednoznačně pozitivní a přínos je dle výsledných hodnot nezpochybnitelný. Systém v našich provozech funguje již jako samozřejmá a rutinní součást každodenní činnosti. Sjednotili jsme kritéria a zásady, které jsou důležité pro výpočet ekonomického vyhodnocování úniků a určování priorit v jejich odstraňování. S těmito ekonomicky zaměřenými výstupy aktuálně pracujeme při plánování zásahů do sítě,“ říká ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Monitor úniků je specializovaný software pro sběr dat a vyhodnocování úniků pitné vody ve vodovodní síti, který je vypočítáván na základě průtoku nočního minima. Vyhodnocení probíhá na základě sledování nočních nátoků do stanovených distriktů. Naměřená data jsou do softwaru přenášena z jednotlivých distriktních měření.  Na základě ekonomického hodnocení lze rozhodnout o prioritách odstraňování úniků podle závažnosti zaznamenaných dat. Monitoring úniků tedy představuje komplexní program pro sledování, vyhodnocování a řízení úniků vody na vodovodní síti. Pilotní projekt odstartoval v roce 2018. Následně došlo v roce 2019 k jeho rozšíření na všechny další provozy vodovodů SmVaK Ostrava. 
Díky internetovému rozhraní mohou do aplikace nahlížet po zadání přihlašovacích údajů všichni vybraní zaměstnanci vodárenské společnosti. Ve vizuální formě grafů a tabulek lze sledovat časové řady naměřených průtoků a případných úniků. Díky tomu je možné zavádět jednotlivé lokality/distrikty, senzory, nastavovat vstupní parametry, nastavovat limity nebo vyhodnocovat ekonomickou stránku opravárenských činností z hlediska nákladů na odstranění úniků, potenciálních úspor nebo objemu nefakturované vody.

V řadě případů nebyla při implementaci systému na distriktních místech vodovodního systému k dispozici telemetrie pro přenos dat. Bylo proto nezbytné přenos dat doplnit.  Jako nejefektivnější řešení bylo zvoleno zavádění přenosů z měření pomocí dálkových odečtů technologie Codea. „Jen pro představu, v současné době je v monitoringu úniků 4 600 kilometrů vodovodní sítě rozdělené do více než 800 distriktů s téměř 1 300 senzory, které celkově poskytují 130 tisíc dat za jeden den,“ vysvětluje parametry systému Milan Koníř.
Cílem pro další období je dále rozvíjet funkcionality a každodenní využívání aplikace tak, aby snižováním ztrát ve vodovodní síti byly pozitivně ovlivňovány technické, ekonomické i ekologické aspekty činnosti SmVaK Ostrava jako společnosti, která klade důraz na udržitelnost a společenskou odpovědnost svých aktivit.


 

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí, manažer vnějších vztahů

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz