Zpět

Světový den vody 2024: zajištění nejcennější suroviny v nejisté době

Ostrava 21. 3. 2024 – Voda pro mír je mottem letošních oslav Světového dne vody, k nimž se tradičně připojují nejvýznamnější vodohospodářské subjekty v Moravskoslezském kraji: Povodí Odry, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a Ostravské vodárny a kanalizace.

„Vnímáme letošní motto oslav v kontextu nestabilní situace ve světě, kdy jeden z válečných konfliktů probíhá pouze několik set kilometrů od našich hranic. Další boje zuří například v Izraeli nebo na africkém kontinentu. Ačkoliv pro nás, kteří si užíváme života ve zdánlivém vodním blahobytu, může jít o obtížně představitelný údaj, na světě stále žije podle odhadů 2,2 miliardy lidí, kteří nemají přístup k nezávadné vodě. A válečné konflikty tuto situaci výrazně zhoršují a jejich důsledky dopadají často na ty, kteří s jejich příčinami ani aktuálním průběhem nemají nic společného. A tuto skutečnost letošní oslavy Světového dne vody reflektují,“ říká generální ředitel Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava Anatol Pšenička.

Situace v lokalitách, kde působí SmVaK Ostrava, je z hlediska kapacity vodních zdrojů v podobě údolních nádrží Šance a Morávka v Beskydech a kaskády údolních nádrží Slezská Harta – Kružberk v podhůří Jeseníků aktuálně bezproblémová. Díky robustnosti a flexibilitě páteřního systému pro výrobu a distribuci pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu – má více než milion lidí v Moravskoslezském, ale také Olomouckém kraji přístup ke kvalitní pitné vodě bez jakýchkoliv omezení v jakoukoliv denní dobu. „To je hodnota, které bychom si měli vážit. Protože během suchých a teplých období musely také některé lokality v naší zemi závislé na citlivějších místních zdrojích podzemní nebo povrchové vody přijímat omezující opatření. Našeho regionu se to díky skvělé práci inženýrů v polovině minulého století a dalšímu rozvoji systému v dalších desetiletí netýká. Kapacita zdrojů, centrálních úpraven pitné vody, klíčových přivaděčů a vodojemů má dostatečnou kapacitu a bez problémů bychom v případě společenské shody a zájmu mohli kvalitní pitnou vodou kromě stávajících odběratelů zásobovat například některé přilehlé regiony,“ vysvětluje Pšenička.
Stejně jako v minulosti zpřístupní Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava veřejnosti areály významných čistíren odpadních vod – tentokrát v Opavě, Novém Jičíně, Havířově a Frýdlantu nad Ostravicí. Své brány otevřou také největší úpravny pitné vody v regionu v Podhradí u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí. Den otevřených dveří se bude konat 23. března.

„Voda je jedním ze základních kamenů života. Když má lidská společnost vody nedostatek, vznikají války. Region dílčího povodí Horní Odry má vody dostatek, pečujme tedy o toto vodní bohatství a těšme se z tohoto veřejného blaha,“ říká generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč.

Prioritou státního podniku je zajištění dostatečného množství vody pro celý region, a to jednak pro obyvatelstvo, tak pro průmyslové odběratele. A to se daří díky unikátní Vodohospodářské soustavě Povodí Odry, kterou vybudovaly předchozí generace, o níž se státní podnik řádně stará a zefektivňuje její fungování. Právě díky vodním dílům, jako jsou Slezská Harta, Kružberk, Šance, Morávka, Žermanice, Olešná, Těrlicko nebo Baška vybudovaným v padesátých až devadesátých letech dvacátého století je v regionu dostatek vody také v obdobích s malým nebo žádným množstvím srážek. Zda bude potřebné množství vody zajištěno v nadcházejících desetiletích, zodpověděla nově zpracovaná analýza.

„Koncem roku 2023 byla dokončena analýza Vodohospodářské soustavy povodí Odry v podmínkách klimatické změny, na které jsme spolupracovali s doc. Dr. Ing. Pavlem Fošumpauerem z ČVUT Praha. Důvodem jejího zpracování byl dlouhodobý pozvolný pokles požadavků v dílčím povodí Horní Odry na odběr vody, který je spojen jak s technologickým pokrokem, tak se změnou struktury průmyslu, útlumem některých provozů a mírným úbytkem obyvatel v povodí. Závěr analýzy konstatuje, že spolehlivost vodních zdrojů v povodí Odry je zajištěna přes očekávaný vývoj klimatické změny k časovému horizontu po roce 2060. Naše vodohospodářská soustava bude schopna odběratelům dodávat požadovaná množství vody trvale ve vysoce nadstandardních zabezpečenostech bez poruch v dodávce včetně garance minimálních zůstatkových průtoků v páteřních tocích pod nádržemi,“ vysvětluje Jiří Tkáč.

Po stránce zdrojů vody je na tom moravskoslezský region velmi dobře a platí to také pro krajské město. Kromě zásobování povrchovou vodou z údolních nádrží Kružberk a Šance, se může Ostrava opřít také o vydatné kvalitní prameny na území města. Tím, že společnost OVAK už mnoho let uplatňuje smysluplné moderní technologie, výsledné efekty napomohly snížit ztráty pitné vody v Ostravě na úroveň nejvyspělejších evropských měst. To je také jedním z důvodů, proč má krajské centrum dlouhodobě nejlevnější vodu ze srovnatelných měst v ČR.

Moderní vodárenství v Ostravě má tradici dlouhou více než 120 let a názorné příklady lze zhlédnout v minimuzeu Babylon, v areálu Úpravny vody Ostrava-Nová Ves. Ve vodárenská expozice se návštěvník přenese během zajímavé exkurze do počátků zásobování Ostravy pitnou vodou, ale také do jeho nedávné historie. Nicméně nejde jen o ni. Současné kvalitní parametry služeb společnosti OVAK pro občany města jsou výsledkem dlouholetých zkušeností a špičkových znalostí zaměstnanců, stejně jako osvědčených i moderních technologií podle nejnovějších evropských trendů. U příležitosti Světového dne vody se opět uskuteční den otevřených dveří, který proběhne v sobotu 20. dubna v Úpravně vody Ostrava-Nová Ves a Ústřední čistírně odpadních vod Ostrava-Přívoz.

„Zásobování měst pitnou vodou na moderní úrovní nastalo až na počátku devatenáctého století a místy až ve druhé polovině dvacátého století. Víte, jak město vypadalo bez vody? Nepohodlí, nemoci, splašky na ulicích a nepříjemný odér. Kvalitní voda a spolehlivá kanalizace dělá město funkčním a pohodlným na bydlení. A nejde jen o současnost! Spolu s vedením města koordinujeme péči o infastrukturu s výhledem do budoucnosti, protože situace v oblasti vodohospodářství se neustále vyvíjí. Dlouhodobě podporujeme aktivity ke zlepšení biodiverzity na Ostravsku a každoročně podporujeme desítky společensky odpovědných projektů v oblasti zdravotnictví, sociální péče, sportu a kultury.  V letošním roce probíhá 22. ročník soutěže Hledej pramen vody pro děti 4. a 5. tříd základních škol pomáhající mladé generaci pochopit, proč je voda nejcennější přírodní surovina,“ vysvětluje statutární ředitel Ostravských vodáren a kanalizace Petr Konečný.

Více informací najdete také na internetových stránkách www.smvak.cz, www.pod.cz a www.ovak.cz  


 

Kontakt:

Bc. Šárka Vlčková, tisková mluvčí
Státní podnik Povodí Odry

Telefon: + 420 596 657 221, + 420 602 715 643
E-mail:
sarka.vlckova@pod.cz

 

Ing. Radka Vanková, vedoucí oddělení vztahů s veřejností

Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Telefon +420 597 475 146

E-mail: vankova.radka@ovak.cz

 

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí, manažer vnějších vztahů

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Telefon: + 420 725 500 509

E-mail: marek.sibrt@smvak.cz