Zpět

53 milionů do vodovodů u Melče a ve Vítkově-Klokočově

(Ostrava, 13. 11. 2023) – U Melče bylo zmodernizováno téměř 5 800 metrů vodovodní sítě, u Klokočova téměř 1 350 metrů. Téměř 40 milionů korun si vyžádala rekonstrukce přívodních řadů mezi obcemi Moravice, Nové Lublice a Kružberk. Díky tomu pijí lidé v Oderských vrších v okolí Melče na Opavsku kvalitnější pitnou vodu, protože původní ocelové potrubí bylo po desítkách let spolehlivého fungování problematické z hlediska obsahu železa v dopravované vodě.

„Důvodem, proč jsme přikročili k této významné investici, byla skutečnost, že přes zvýšenou četnost odkalování přívodních řadů pro zásobované obce se nedařilo snižovat obsah železa v pitné vodě na potřebnou úroveň. Provedli jsme hydrotechnické posouzení zohledňující průtočnou rychlost vody v systému a její obměnu v dané síti, přičemž jsme se rozhodli situaci vyřešit bezvýkopovou technologií, kdy jsme do původního ocelového řadu zatáhli polyetylenové potrubí,“ vysvětluje ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Stavba byla rozdělena do dvou etap, kdy během první z nich bylo do původního ocelového řadu s průměrem DN 300 vloženo polyetylenové potrubí DN 200. Jednalo se o úsek v délce 3 831 metrů mezi vodojemy pro Nové Lublice a Moravici. Na předávacím místě pro Nové Lublice byla vybudována nová armaturní šachta, na trase bylo umístěno pět hydrantů sloužících jako kalník a čtyři sloužící jako vzdušník.
Během druhé etapy, která byla dokončena letos na podzim, mezi vodojemem pro Nové Lublice a odbočkou pro vodojem pro obec Kružberk, bylo nahrazeno 1 959 metrů ocelového potrubí DN 200, do něhož bylo vsunuto polyetylenové potrubí DN 150. Na trase jsou umístěny dva hydranty sloužící jako kalník a jeden sloužící jako vzdušník.
Bezvýkopová metoda je ohleduplnější k okolnímu prostředí a minimalizuje vliv stavby na kvalitu života v dané oblasti. Je výhodní také nižšími náklady v porovnání s výkopovými metodami a rychlostí provedení.

Ze stejného důvodu jako v okolí Melče došlo v první polovině letošního roku také v části Vítkova – Klokočově k výměně 1 356 metrů ocelového potrubí za vodovod z vysokohustotního polyetylenu. Náklady dosáhly 13 milionů korun. Díky tomu mohou lidé v obci pít kvalitnější pitnou vodu.

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí, manažer vnějších vztahů

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz