Zpět

Ztráty pitné vody v síti na historickém minimu a ocenění v soutěži Chytrá města

Ostrava 10. 2. 2022Kombinací investic, včasného odstraňování zjištěných úniků a využití online aplikace dosáhly ztráty v oblastech zásobovaných SmVaK Ostrava v loňském roce 10,57 %. Online aplikace Monitoring úniků, která vznikla ve spolupráci SmVaK Ostrava a technologické společnosti DHI zabývající se vývojem a implementací chytrých řešení a technologií pro vodárenství, byla oceněna v soutěži Chytrá města v kategorii Město s více než 200 000 obyvateli, když se dostala až do finálového kola. Soutěž již několikátý rok pořádá Smart City Innovations Institut ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a účastní se jí projekty v oborech, jako jsou řízení energetiky, dopravy, informačních systémů pro veřejnost nebo chytré řízení municipalit. Výsledné ohodnocení skvěle koresponduje s výsledky, které v dané oblasti vodárenská společnost v uplynulých letech dosáhla, když za rok 2021 vykázala nejlepší výsledky v historii a potvrdila trend uplynulých let.

Zhruba 580 milionů metrů krychlových pitné vody, která je dále distribuována domácnostem nebo podnikatelskému a veřejnému sektoru, se ročně vyrobí v České republice. Z toho zhruba desetina (více než 57 miliónů v roce 2020) se vyrobí v úpravnách vody SmVaK Ostrava a směřuje k více než jednomu milionu lidí v Moravskoslezském, ale například také v Olomouckém kraji a některým příhraničním lokalitám v Polsku.
S ohledem na investice do infrastruktury pro dodávky pitné vody, moderních technologií při výrobě pitné vody a technologií na online sledování průtoků, tlaků v síti, stavu zásob v akumulacích a měření spotřeby vody u koncových spotřebitelů se dlouhodobě daří snižovat ztráty ve vodovodní síti. Ty se v České republice pohybují pod 15 %, v oblasti zásobované SmVaK Ostrava je hodnota ještě nižší a v roce 2020 šlo o 12,3 %. V následujícím roce dokonce bylo dosaženo dokonce hodnoty 10,57 %, což představuje nejlepší výsledek za dobu existence společnosti.

„Pokles objemu ztrát vody v trubní síti je kromě investic do infrastruktury a dlouhodobé provozní činnosti, která začíná systematickým sledováním a vyhodnocováním stavu sítě až po včasné odstraňování zjištěných úniků, také výsledkem spuštění online aplikace Monitor úniků, který jsme vyvinuli se společností DHI, do ostrého provozu. Cílem jejího dalšího využívání je pokračování v trendu snižování objemu pitné vody, která nedorazí do domácností ke konečným odběratelům,“ říká ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Monitor úniků je specializovaný software pro sběr dat a vyhodnocování úniků pitné vody v síti, který je vypočítáván na základě průtoku nočního minima. Vyhodnocení probíhá na základě sledování nočních nátoků do stanovených distriktů. Naměřená data jsou do softwaru získávána z dispečerského systému, který sleduje a měří nátoky a odtoky pitné vody do jednotlivých lokalit. Na základě ekonomického hodnocení lze rozhodnout o prioritách odstraňování úniků podle závažnosti zaznamenaných dat. Monitoring úniků tedy představuje komplexní program pro sledování, vyhodnocování a řízení úniků vody na vodovodní síti.

„Pro DHI je zásadní, že systém Monitor úniků je součástí úspěšné strategie snižování nefakturované vody v SmVaK Ostrava. Velice oceňujeme aktivní přístup vedení společnosti, a především jednotlivých pracovníků, kteří velice flexibilně přistupují k využívání pokročilých funkcí aplikace a aktivně komunikují o svých potřebách s našimi zástupci. Proto úspěch projektu v soutěži Chytrá města chápeme nejen jako ocenění technologické úrovně programu, ale především projektu jako celku, kde souznění mezi dodavatelskou a uživatelskou organizací je klíčovým faktorem,“ říká Business Area Manager DHI a.s. Zdeněk Sviták.


Pilotní projekt odstartoval v roce 2018. Následně došlo v roce 2019 k jeho rozšíření na všechny další provozy vodovodů SmVaK Ostrava. „U každého z nich jsme minimálně tři měsíce intenzivně testovali všechny funkcionality daných systémů a dolaďovali je, abychom získali relevantní data a eliminovali anomálie a nesrovnalosti. Plný provoz v celé oblasti naší působnosti odstartoval s koncem roku 2019,“ popisuje Koníř.

Díky internetovému rozhraní mohou do aplikace nahlížet po zadání přihlašovacích údajů všichni vybraní zaměstnanci vodárenské společnosti. Ve vizuální formě grafů a tabulek lze sledovat časové řady naměřených průtoků a případných úniků. Díky tomu je možné zavádět jednotlivé lokality/distrikty, senzory, nastavovat vstupní parametry, nastavovat limity nebo vyhodnocovat ekonomickou stránku opravárenských činností z hlediska nákladů na odstranění úniků, potenciálních úspor nebo objemu nefakturované vody.

V řadě případů nebyla na distriktních místech vodovodního systému k dispozici telemetrie vyhodnocující potřebná data. Bylo proto nezbytné přenos dat ze zón s chybějící telemetrií zajistit, proto se začalo s postupným zaváděním přenosů z měření pomocí dálkových odečtů technologie Codea. „Jen pro představu, v současné době je v monitoringu úniků 4 615 kilometrů vodovodní sítě rozdělené do více než 800 distriktů s téměř 1 300 senzory, které celkově poskytují 130 tisíc dat za jeden den,“ vysvětluje parametry systému Milan Koníř.
Cílem pro další období je pokračování ve zvyšování spolehlivosti přenosů naměřených dat z jednotlivých senzorů a zavedení systematické práce s využíváním hodnocení ekonomické úrovně ztrát  tak, aby snižováním ztrát ve vodovodní síti byly pozitivně ovlivňovány technické, ekonomické i ekologické aspekty činnosti SmVaK Ostrava jako společnosti, která klade důraz na udržitelnost a společenskou odpovědnost svých aktivit.

„Naše společnost SmVaK Ostrava investovala v letech 2000-2021 do výroby a distribuce pitné vody šest miliard korun, přičemž tato částka dlouhodobě roste, v letech 2019 a 2020 činila každoročně téměř 400 milionů korun, letos dosáhla rekordních 423 milionů. Právě tyto investice směřující také do obnovy vodovodní sítě mají zásadní dopad na objem ztrát během transportu vody z úpraven vody přes vodojemy do kohoutků v domácnostech,“ vysvětluje generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Poznámka pro editory

  • Zatímco v roce 1996 činil podíl vody nefakturované ve vodovodní síti v České republice více než 34 % a v oblasti působnosti SmVaK Ostrava více než 28 %, v roce 2019 klesla tato hodnota na úrovni země na 17 %, v lokalitách zásobovaných SmVaK Ostrava na 15 %, kde se udržela i v roce 2020.
  • Kromě hodnoty vody nefakturované, v níž je započítána ještě voda nezbytná pro provoz celého systému (odkalování, praní filtrů úpraven vody atd.), představují další relevantní hodnotu ztráty ve vodovodní síti. Ty činily v roce 2019 v ČR 14,5 %, v oblasti působení SmVaK Ostrava šlo dokonce o 12,3 %, přičemž na stejné hodnotě se udržela i v roce 2020.
  • Z hlediska porovnání v zemích EU se Česká republika v procentuálním porovnání řadí z hlediska ztrát vody v trubní síti mezi lepší průměr a lépe jsou na tom jen Německo, Dánsko, Finsko, Estonsko a Nizozemí, a stejně je tomu i v porovnání ztrát na kilometr vodovodní sítě na obyvatele za rok (Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR).

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí, manažer vnějších vztahů

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

Telefon: 725 500 509

E-mail: marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz