SmVaK a udržitelný rozvoj 

Činnost společnosti vzhledem k jejímu zaměření ovlivňuje velkou většinu obyvatel regionu, ať již jako zákazníky při odběru pitné vody nebo odvádění vody použité, zaměstnance firmy nebo dodavatele materiálu, technologií a služeb.

SmVaK Ostrava jsou s více než 850 zaměstnanci významným zaměstnavatelem regionu, vzhledem k tomu, že ročně investují do obnovy vodohospodářské infrastruktury zhruba půl miliardy korun, dávají zprostředkovaně práci dalším stovkám lidí v dodavatelských firmách, které se podílejí na stavební činnosti.

SmVaK Ostrava si proto uvědomují svou odpovědnost za region, v němž vyvíjí svou aktivitu. Koncept společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje je nedílnou součástí jejího fungování, prochází všemi oblastmi aktivit a stojí na čtyřech základních pilířích, jimiž je Způsob řízení (Corporate Governance), Lidé, Životní prostředí a Region.

Představenstvo FCC schválilo v únoru 2018 Etický kodex, jehož cílem je podpořit všechny osoby, které mají vazby na jakoukoliv společnost ze skupiny tak, aby dodržovaly maximálně přísné požadavky kladené na chování při respektování právních předpisů, legislativy, smluv, postupů a etických zásad. Celé znění kodexu, který byl představenstvem aktualizován v červenci 2019, najdete zde.