Kanalizační řády stokových sítí

Účelem Kanalizačních řádů je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace pro veřejnou potřebu odpadní vody v souladu s vodoprávními předpisy - zákonem č. 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 254/2001 Sb., O vodách, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb., v platném znění.

Níže jsou uložena Obecně závazná ustanovení Kanalizačních řádů, včetně limitů maximálně přípustného znečištění vypouštěného do kanalizace pro veřejnou potřebu dle konkrétních Kanalizačních řádů v lokalitách provozovaných společností SmVaK Ostrava.