Kanalizační přípojky

Výňatek ze zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 3:
 • Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.
 • Vlastníkem kanalizační přípojky, popřípadě jejich částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci, neprokáže-li se opak.
 • Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna.
 • Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak.
Zřizované kanalizační přípojky musí být navrženy a realizovány v souladu s platnou legislativou a se standardy SmVaK Ostrava a.s.  Níže je uveden stručný postup pro zřízení kanalizační přípojky. 
O možnosti napojení na kanalizaci v majetku, či provozování SmVaK Ostrava a.s. se informujte na oddělení vyjadřování naší společnosti.
 
 

Před podáním žádosti o zřízení kanalizační přípojky potřebujete

Projektovou dokumentaci kanalizační přípojky

 • která musí být zpracována v souladu se Všeobecnými podmínkami pro zpracování projektové dokumentace, realizaci a napojení kanalizačních přípojek na kanalizaci, odvádění odpadních vod a udržování kanalizačních přípojek (zde) a se standardy SmVaK Ostrava a.s.,
 • která musí být odsouhlasena provozovatelem kanalizace.

Povolení ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, na zřízení stavby kanalizační přípojky

 • pro kanalizační přípojky s délkou do 50 metrů se jedná o územní souhlas,
 • pro kanalizační přípojky s délkou nad 50 metrů se jedná o územní rozhodnutí a ohlášení příslušnému stavebnímu úřadu (respektive stavební povolení - kanalizační přípojka je součástí stavby vyžadující stavební povolení).

 

K podání žádosti o zřízení kanalizační přípojky potřebujete

 • Vyplněný formulář pod názvem Žádost o povolení zřízení kanalizační přípojky najdete zde,
 • Vzor vyplněné Žádosti o povolení zřízení kanalizační přípojky naleznete zde,
 • Kopii příslušného povolení ve smyslu stavebního zákona vydaného stavebním úřadem,
 • Kopii aktuálního výpisu z katastru nemovitostí,
 • Kopii snímku z katastru nemovitostí,
 • Jedno paré projektové dokumentace odsouhlasené společností SmVaK Ostrava,
 • Souhlas vlastníka kanalizace (vzor souhlasu zde - pouze v případě, že SmVaK Ostrava a.s. je pouze provozovatelem kanalizace, nikoliv vlastníkem kanalizace),

Řádně vyplněnou žádost o zřízení kanalizační přípojky s výše uvedenými doklady doručte prosím v dostatečném předstihu na Zákaznické centrum společnosti SmVaK Ostrava a.s. (seznam zde) 

Na Zákaznickém centru Vám bude předložen návrh Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací k vyplnění potřebných údajů, který bude následně předán vedoucímu příslušného střediska kanalizačních sítí.

K uzavření Smlouvy dojde po kontrole provedení napojení kanalizační přípojky na kanalizaci (viz Realizace kanalizační přípojky).

 

Realizace kanalizační přípojky

 • Realizaci kanalizační přípojky zajištuje na vlastní náklady odběratel,
 • Před zahájením výkopových prací zajistí vytyčení kanalizační stoky (řadu) pracovník příslušného střediska kanalizačních sítí, kde bude stanoven termín realizace a postup prací. Kontakt naleznete ve vyjádření SmVaK Ostrava a.s.
 • Napojení na kanalizační stoku (řad) provádí odborná stavební organizace,
 • Před zásypem potrubí kanalizační přípojky, místa napojení a případně křížení s ostatními inženýrskými sítěmi bude přizván zástupce společnosti SmVaK Ostrava a.s. ke kontrole provedených prací. Bez písemného dokladu o provedené kontrole nelze uzavřít „Smlouvu o odvádění odpadních vod kanalizací“ a zahájit vypouštění odpadních vod do zařízení v majetku, případně provozování, společnosti SmVaK Ostrava a.s.,
 • Po zřízení kanalizační přípojky (před zásypem rýhy) je investor povinen zajistit zákres skutečného stavu provedení kanalizační přípojky (vzor zákresu zde), který bude následně doložen jako příloha ke „Smlouvě o odvádění odpadních vod kanalizací“,
 • Doporučujeme předat geodetické zaměření stavby kanalizační přípojky v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv oddělení GIS společnosti SmVaK Ostrava a.s. na e-mailovou adresu gis@smvak.cz.

Pokud doručíte společnosti SmVaK Ostrava a.s. orientační zákres kanalizační přípojky, případně její digitální zaměření, přispíváte k její ochraně, protože v budoucnu můžeme každého stavebníka upozornit v rámci svých vyjádření na její existenci a zabránit tak jejímu poškození.

Jak napojit kanalizační přípojku na kanalizaci pro veřejnou potřebu

Více informací se dozvíte zde.

Jaký materiál použít pro kanalizační přípojku
 
Více informací se dozvíte zde.