Informace o zřízení zákaznického účtu najdete zde.

Zákaznická centra a oddělení vyjadřování jsou za přísných hygienických opatření otevřena veřejnosti. Pro návštěvu je nutné si zarezervovat termín zde. Od 1. dubna 2022 došlo k rozšíření otevíracích hodin pro veřejnost.

Upozornění pro plátce srážkových vod odvedených do kanalizace. Více informací o legislativních změnách naleznete zde.

 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

Zpět

Upozornění pro plátce srážkových vod odvedených do kanalizace

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. informují své odběratele, na které se vztahuje platba za odvádění srážkových vod kanalizací, že s účinností od 1. 1. 2022 dochází ke změně platné právní úpravy.

Odvádění srážkových vod kanalizací je ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, zpoplatněnou službou.
 

Ve smyslu § 20 odst. 6, citovaného zákona se tato povinnost nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy s výjimkou staveb, pozemků nebo jejich částí využívaných pro služby, které nesouvisí s činností provozovatele dráhy nebo drážního dopravce, zoologické zahrady, veřejná a neveřejná pohřebiště a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.

Způsob určení množství odváděných srážkových vod z pozemku nebo stavby, pokud není toto množství měřeno (§ 19 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb.) je určen v § 19 odst. 6 citovaného zákona odkazem na prováděcí právní předpis.

Tím je vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Novelou z letošního roku vydanou ve Sbírce zákonů ČR pod číslem 244 došlo mimo jiné ke změně v Příloze č. 16 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., ve které je uveden Vzorec pro výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace. 
 

Do 31. 12. 2021 se výměra plochy, ze které jsou odváděny srážkové vody do kanalizace, násobila tzv. dlouhodobým srážkovým normálem. Ten se zjišťoval u Českého hydrometeorologického ústavu pro jednotlivé oblasti jako průměr ročního úhrnu srážek za období 1961 - 1990.

S účinností od 1. 1. 2022 to bude průměr za období 1991 - 2020, kdy takto stanovený dlouhodobý srážkový normál bude použit od 1. 1. 2022 až do 31. 12. 2051.
 

Dodavatel, tedy SmVaK Ostrava, je povinen této zákonné úpravě vyhovět a s účinností od 1. 1. 2022 nový srážkový úhrn pro výpočet množství odváděných srážkových vod používat.

Na tuto skutečnost budou naši odběratelé, kterých se platba za odvádění srážkových vod kanalizací týká, upozorněni ve fakturách, na našich internetových stránkách a při aktualizaci smluvních vztahů.  
 

Dále upozorňujeme odběratele, že zákonodárce provedl ještě jednu změnu v oblasti účtování srážkových vod, a to s účinností k 1. 7. 2022, kdy dojde ke změně v kategorizaci druhů ploch, ze kterých jsou srážkové vody odváděny.

V současné době a až do 30. 6. 2022 se plochy pro účely odvádění srážkových vod kanalizací dělí do tří skupin podle své propustnosti – Plocha A, B a C. Podle této kategorizace je zákonodárcem přiřazen tzv. odtokový součinitel (0,9, 0,4 a 0,05)- viz Příloha č. 16  k vyhlášce 428/2001 Sb.

S účinností k 1. 7. 2022 zákonodárce provedl další zpřesnění v kategorizaci ploch, a to v souvislosti s tzv. zelenými nebo vegetačními střechami ve vztahu k mocnosti souvrství a zadržování či propouštění srážek, čímž došlo k nárůstu kategorizace ploch o čtyři druhy (Plochy A, B, C, D, E a F).
 

V této souvislosti vyzýváme odběratele s tzv. vegetačními střechami, aby nás v této věci oslovili (kontakt: smvak@smvak.cz, název zprávy: Vegetační střechy), měli připravenu projektovou dokumentaci střechy a na základě jimi poskytnutých a námi ověřených údajů následně dojde ke změně smluvního vztahu tak, aby odpovídal platné legislativě.