Technologie čistíren odpadních vod

IMG

Je koncipována podle velikosti spádové oblasti, a zejména podle požadované jakosti vody na odtoku.

První částí čistírny odpadních vod je hrubé předčištění, které slouží k odstranění hrubých nečistot z přitékající vody. Dochází zde k oddělení hrubšího materiálu na česlích (technologické zařízení sloužící k zachycení plovoucích nečistot). Těžší částice se usazují v lapácích štěrku a písku. Jejich konstrukce zpomaluje rychlost proudění odpadní vody, a částice tak sedimentují.

Následuje mechanický stupeň čištění, který zajišťuje separaci jemnějších podílů nerozpuštěného znečištění odpadní vody. Tento proces probíhá v usazovacích nádržích. U malých čistíren není nutné zařazení tohoto stupně do technologické linky. 

Biologický stupeň čištění zajišťuje odstranění rozpuštěného organického znečištění biologickou cestou v aktivační nádrži s následným oddělením kalu od vyčištěné odpadní vody v dosazovací nádrži. Aktivační nádrže mohou mít aerobní (provzdušňované) nebo anoxické (bez přívodu vzduchu) uspořádání.
Aerobní zóny jsou vybaveny aeračním zařízením, v anoxických zónách jsou vybaveny míchadly.  Aerační systém se skládá z dmychárny a vlastního aeračního systému instalovaného na dně aktivační nádrže. Organické znečištění je zde odstraňováno pomocí aktivovaného kalu.
Střídáním aerobní a anoxické zóny dochází procesem nitrifikace a denitrifikace k odstraňování dusíku z odpadní vody. Tato část čistírny odpadních vod je velmi citlivá na správné provozování – tedy zajištění vhodných podmínek pro mikroorganismy (vhodná koncentrace kyslíku, pH, stáří kalu atd.).

V odpadní vodě je před odtokem nutné snížit koncentraci fosforu (spolu s dusíkem významně podporují nárůst řas v tocích). Fosfor se částečně během čisticího procesu odstraňuje biologickou cestu, ale u větších čistíren je nutné chemické srážení fosforu trojmocnými solemi železa. Vysrážený fosforečnan vytváří vločky, které sedimentují v dosazovacích nádržích. Ty slouží k sedimentaci aktivovaného kalu od vyčištěné vody. Z nich již odtéká vyčištěná voda, u které jsou dodrženy příslušné koncentrace znečišťujících látek. Mnohdy kvalitou předčí vodu v toku, do něhož vytéká.

Nedílnou součástí čistíren odpadních vod je kalové a plynové hospodářství. Kal vzniká sedimentací v usazovacích nádržích a dále sedimentací aktivovaného kalu v dosazovacích nádržích. Tento kal je částečně vracen do procesu biologického čištění, část je přečerpávána jako přebytečný aktivovaný kal do kalového hospodářství. V objektech kalového hospodářství se zajišťuje stabilizace kalu a jeho další zpracování – hygienizace a odvodnění. Proces stabilizace je podle velikosti čistírny a podle různých podmínek provozován jako aerobní nebo anaerobní (vyhřívaný proces). Před přečerpáváním kalu do kalojemů a vyhnívacích nádrží bývá kal obvykle zahušťován (oddělením kalové vody se zmenšuje jeho objem). 
Při stabilizaci kalu dochází k vývinu bioplynu, který je jímán v plynojemu a následně používán jako zdroj energie pro danou čistírnu odpadních vod. Na velkých čistírnách jsou instalovány kogenerační jednotky pro výrobu elektrické a tepelné energie. Stabilizovaný kal je odvodňován na 30%sušinu, hygienizován (většinou přídavkem vápna) a předáván k dalšímu zpracování odborným firmám.

Pro každou čistírnu odpadních vod je příslušným vodoprávním úřadem podle zákona 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění vydáno rozhodnutí o vypouštění odpadních vod. Rozhodnutí konkrétně stanovuje hodnoty, které musí být dodrženy na odtoku z čistírny odpadních vod a také četnost, se kterou probíhá odebírání vzorků k analýze. Kromě povinných rozborů se stanovuje celá řada provozních rozborů, které slouží jako podklad k účinnému provozování čistírny odpadních vod. Veškeré čistírny odpadních vod provozované společností SmVaK Ostrava plní požadované parametry na odtoku. Ze sledování jakosti čištěné vody v průběhu roku je pravidelně zpracováno roční vyhodnocení.