Spolehlivost dodávek

IMG

Ostravský oblastní vodovod je provozován jako propojený převážně gravitační systém vodovodních přivaděčů, zajišťujících distribuci pitné vody z centrálních zdrojů -  úpraven vod Podhradí, Nová Ves a Vyšní Lhoty situovaných pod vodárenskými nádržemi Kružberk, Šance a Morávka. Vysoká spolehlivost a plynulost dodávek pitné vody je dána gravitační distribucí pitné vody do centrálních vodojemů bez závislosti na dodávce elektrické energie. V systému je u větších spotřebišť doprava pitné vody řešena čerpáním pouze pro město Vítkov, Orlová a dále pro oblast situovanou v horském masivu Beskyd (Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí a Frenštátsko).

Přívodními řady je voda distribuována do centrálních vodojemů – velkoobjemových zásobáren pitné vody pro navazující spotřebiště. Celková kapacita objemu vodojemů v systému je 302 060 m3. Využitím těchto kapacit je zaručena dlouhodobá dodávka pitné vody i při možném vzniku havarijního stavu na vodovodním potrubí centrálního distribučního systému.

Zvýšení spolehlivosti dodávek pitné vody je zaručeno také propojeností distribučního systému Ostravského oblastního vodovodu, která nabízí možnost variantního zásobování spotřebišť při odstávkách jednoho z centrálních zdrojů vody.

Pro řešení havarijních stavů majících významný dopad do plynulosti zásobování pitnou vodou, jako jsou například výpadek jednoho z centrálních zdrojů pitné vody, dlouhodobý výpadek elektrické energie – tzv. „blackout“, případně povodňové stavy v regionu, je zpracována interní havarijní dokumentace s uvedením nutných provozních a organizačních opatření k zajištění plynulosti dodávek pitné vody i při těchto mimořádných situacích.

Běžné havarijní stavy jsou evidovány v samostatné softwarové aplikaci. Každý poruchový stav je evidován a zároveň je ohodnocen jeho dopad do zásobování obyvatel pitnou vodou. Poruchové stavy jsou odstraňovány v co nejkratším možném termínu v závislosti na charakteru jednotlivých poruch (veškeré další informace naleznete v sekci Pro zákazníky).