Ostravský oblastní vodovod

IMG
Vodárenský systém Ostravského oblastního vodovodu (OOV) byl budován od roku 1954 a tvoří základní výrobní a distribuční vodovodní soustavu zajišťující výrobu a dodávku pitné vody pro větší část Moravskoslezského kraje.
Je tvořen třemi centrálními úpravnami vod – Podhradí u Vítkova, Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí a Vyšní Lhoty -  které upravují surovou povrchovou vodu z vodárenských nádrží Kružberk, Šance a Morávka. Výroba pitné vody v centrálních úpravnách představuje 95 % z celkové výroby společnosti SmVaK.
 
Centrální úpravny vody jsou propojeny soustavou vodovodních přivaděčů o profilech průměru 300-1600 mm. Celková délka vodovodních řadů OOV je 499,6 kilometru, je vybudováno 121 vodojemů o celkovém objemu 302 060 m3. Dle lokalizace vodárenských nádrží je systém distribučně rozdělen na tzv. Kružberský skupinový vodovod a Beskydský skupinový vodovod. Oba systémy jsou vzájemně propojeny a mohou být využity pro pokrytí zásobování spotřebišť při odstávkách některé z centrálních úpraven vod.
 
V několika místech distribuční sítě se využívá tlakového spádu dopravované vody k výrobě elektrické energie v turbínách instalovaných v potrubí.
 

Kružberský skupinový vodovod

Úpravna vody ve Vítkově, Podhradí stojí na začátku výrobního a distribučního procesu pitné vody pro Kružberský skupinový vodovod. Surová povrchová voda je odebírána z vodárenské nádrže Kružberk a je do úpravny vody přiváděna tlakovou štolou o délce 6,7 kilometru a průměru 2 400 mm a navazujícím vodovodním potrubím průměru 1 000 mm.

Před úpravnou vody je instalována turbína využívající hydroenergetický potenciál k výrobě elektrické energie, která je dále využívána pro samotný provoz úpravny vody. Přebytky vyrobené elektrické energie jsou předávány dále do energetické distribuční sítě.
 
Technologie úpravy je řešena jako jednostupňová koagulační filtrace v otevřeném, gravitačně protékaném systému mísících, flokulačních a filtračních jednotek.  Jako koagulant je používán síran hlinitý, úprava pH pitné vody je zajištěna dávkováním vápenného hydrátu ve formě vápenné vody a hygienicky je voda zabezpečena chlorem a oxidem chloričitým.  Výrobní kapacita úpravny vody v Podhradí je až 2700 l/s, čímž se řadí kapacitně na druhé místo v České republice.
 
Upravená pitná voda je do spotřebiště přiváděna systémem vodovodních přivaděčů o profilech průměru 300-1600 mm. Součástí vodovodního distribučního systému jsou také dvě ražené vodárenské štoly o průměrech 2100 a 2450 mm, které překonávají horský masiv na úpatí Oderských vrchů a zajišťují gravitační dopravu pitné vody do spotřebiště bez nutnosti jejího čerpání. Pitná voda je dopravována ke spotřebiteli navazujícím vodovodním systémem, který zajišťuje dopravu pitné vody pro Ostravu, Opavsko, Novojičínsko, Karvinsko a Přerovsko. Doprava pitné vody čerpáním je realizována pro Vítkov a následně pro Libavou a Melč.
 

Beskydský skupinový vodovod

IMG
Systém Beskydského skupinového vodovodu tvoří dvě centrální úpravny vody – úpravna vody Nová Ves u Frýdlantu a úpravna vody Vyšní Lhoty. Úpravna vody Nová Ves u Frýdlantu upravuje surovou povrchovou vodu z vodárenské nádrže Šance. Surová voda je přiváděna do úpravny vodovodním potrubím o průměru 1 000 mm. Na vstupu do úpravny je osazena turbína, využívající hydroenergetický potenciál k výrobě elektrické energie, která je dále využívána pro provoz úpravny vody.
 
Třetí centrální úpravna společnosti SmVaK se nachází ve Vyšních Lhotách na Frýdecko-Místecku a upravuje surovou povrchovou vodu z vodárenské nádrže Morávka. Surová voda je přiváděna do úpravny vodovodním potrubím o průměru 500-800 mm. Také zde je na přítoku do úpravny osazena turbína, využívající hydroenergetický potenciál k výrobě elektrické energie. Ta je využívána pro provoz úpravny vody a přebytky vyrobené elektrické energie jsou předávány dále do energetické distribuční sítě.
 
Technologie úpravy na obou úpravnách vody je řešena podobně jako v úpravně vody v Podhradí. Jedná se o jednostupňovou koagulační filtraci, jako koagulant je používán síran hlinitý, úprava pH pitné vody je zajištěna dávkováním vápenného hydrátu ve formě vápenné vody a hygienicky je voda zabezpečena chlorem.  Výrobní kapacita úpravny vody Nová Ves je 2200 l/s a úpravny vody Vyšní Lhoty je 450 l/s. Obě úpravny jsou řízeny automatickým procesem řízení.
 
Navazující distribuční systém zajišťuje dopravu pitné vody na Novojičínsko, Frýdecko-Místecko, Karvinsko Těšínsko a Třinecko. Pitná voda je dodávána také do příhraniční oblasti Polska - města Jastrzebie Zdrój.