Zákaznická centra SmVaK Ostrava a oddělení vyjadřování jsou opět otevřeny pro veřejnost. Je nezbytné repektovat přísná hygienická pravidla a čas návštěvy si zarezervovat zde.

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

Zpět

26 milionů do čistírny odpadních vod v Orlové

Finišuje stavba dešťové zdrže za deset a půl milionu, za šest milionů bude vybudováno stáčecí místo dovážených odpadních vod, za devět a půl milionu strojní zahušťování přebytečného kalu a homogenizační nádrž vyhnilého kalu

Ostrava 17. 5. 2019 – Tři významné projekty budou v letošním roce dokončeny v čistírně odpadních vod v Orlové. Výstavba dešťová zdrž a strojní zahušťování přebytečného kalu a homogenizační nádrž vyhnilého kalu byly zahájeny v loňském roce a akce se blíží k závěru. Stáčecí místo dovážených odpadních vod by mělo být dokončeno v létě.

Díky nově vybudovanému stáčecímu místu, kde budou vypouštěny dovážené odpadní vody, bude zajištěna lepší kontrola dovážených vod a zefektivněno jejich hrubé předčištění při jejich nátoku do čistírny. „Zařízení pro dovážené odpadní vody je nyní umístěno za nový lapák štěrku. Před česlemi tak dochází k ucpávání potrubí štěrkem a kamením. Tato kritická místa pak musíme namáhavě ručně čistit. Díky investici tato nutnost odpadne. Získáme také možnost přesného měření dovážených odpadních vod,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Odpadní vody jsou v Orlové odváděny jednotnou kanalizací. To způsobuje problémy v okamžicích přívalových dešťů, kdy na čistírnu směřuje větší objem vody, než je její kapacita. Dochází tak k zatěžování vodoteče, kam naředěná voda odtéká. Díky vybudování dešťové zdrže s objemem 875 kubických metrů bude možné tuto vodu v případě prudkého deště zachytit a po jeho konci přečerpat do čistírenského procesu a vyčistit. Stavba byla zahájena loni, hotovo bude do prázdnin

„Čistírna v Orlové nemá v současnosti nainstalováno zahušťovací zařízení ke zmenšení objemu přebytečného kalu, který při čištění vzniká a následně je čerpán do vyhnívací nádrže. Tím dojde ke snížení potřeby tepla na ohřívání vyhnívacích nádrží. Kal produkuje bioplyn, který je následně ve větších čistírnách naší společnosti v kogeneračních jednotkách využíván k výrobě tepla a elektřiny. Například čistírna v Orlové je energeticky soběstačná z dvaceti procent,“ vysvětluje Tlolka.

Během stavební akce bude vybudována linka zahuštění kalu s rotačním zahušťovačem a veškerou další technologií (vřetenové čerpadlo, čerpadlo zahuštěného kalu), upravena bude stávající čerpací stanice směsného kalu. „Vybudujeme také železobetonovou kruhovou homogenizační nádrž s objemem 50 metrů kubických s veškerým technologickým vybavením. Bude mít průměr 3,6 metru a hloubku 5,5 metru. Kal bude do nádrže z uskladňovací nádrže čerpán novým čerpadlem,“ vysvětluje Tlolka. Hotovo bude do prázdnin.

„V letošním roce investujeme do oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod 260 milionů korun. Z toho na Karvinsku půjde o 87 milionů korun. Některé zahájíme i dokončíme, některé dokončujeme z loňska, některé stavby přejdou do další sezóny. Finančně nejnáročnější budou likvidace kanalizačních výustí v Doubravě a Petřvaldu, na které bude celkem vynaloženo přes 70 milionů korun, tyto stavby budou dokončeny v roce 2020,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

SmVaK Ostrava investovaly do infrastruktury od roku 1995 více než 11 miliard korun. Z dlouhodobého hlediska investice rostou. Od roku 2008 se drží objem prostředků nad půlmiliardou ročně – loni to bylo 540 milionů, v letošním roce je na investice vyhrazeno 657 milionů korun. Další miliardy za posledních dvacet let směřovaly do oprav.

Poznámka pro editory:

Kal je vodní suspense produkovaná v průběhu čistírenského procesu. Jeho složení je dáno složením odpadní vody a technologickými parametry procesu čištění. Odloučením volné vody gravitačním způsobem se kaly zahušťují. Zpracováváním organických kalů se kaly stabilizují. Stabilizace probíhá metanizací, kdy dochází k produkci bioplynu, k úbytku organické hmoty uvolněním velké části dusíku v plynné formě a uvolnění vody. Je snížen výskyt patogenních mikroorganismů. Dobře zpracovaný (vyhnilý) kal je nepáchnoucí, dobře odvodnitelný a hygienicky nezávadný. Je používán jako hnojivo nebo kompost. Má koncentraci sušiny 25-30 %.

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz