Čistírny odpadních vod SmVaK 

K největším čistírnám provozovaným společností SmVaK Ostrava s kapacitou nad 100 000 ekvivalentních obyvatel patří ČOV Opava a ČOV Frýdek-Místek.
 

Čistírna odpadních vod Opava

První městská čistírna odpadních vod v Opavě byla uvedena do provozu již ve třicátých letech 20. století. V průběhu času byla rozšiřována a upravována. V roce 1967 prošla kompletní přestavbou. Postupné připojování nových závodů a růst počtu obyvatel však vyžadovaly další úpravy a intenzifikaci zejména biologické části zařízení. Přes veškeré úpravy byla čistírna v osmdesátých letech trvale přetěžována.
Z těchto důvodů bylo nutné přistoupit k rekonstrukci a rozšíření čistírny. Původní projekt z roku 1989, který počítal s rozšířením na sousední pozemek, byl s ohledem na změněné podmínky upraven a pro rozšíření byly využity pouze prostory v areálu vlastní čistírny odpadních vod.
I. etapa rekonstrukce čistírny odpadních vod byla ukončena v prosinci1996, II. etapa v červnu 1997. Nová čistírna odpadních vod zahrnovala část původních rekonstruovaných objektů, ale také nově vybudované objekty.
 
Od té doby prošla čistírna několika dalšími rekonstrukcemi, z nichž k nejvýznamnějším patří:
 
 • Rekonstrukce odvodňování a zahušťování kalu
 • Rekonstrukce plynového hospodářství
 • Instalace zařízení na chemickou eliminaci fosforu
 • Rekonstrukce dosazovací nádrže na dešťovou zdrž
 • Rekonstrukce biologického stupně čištění na kaskádovou aktivaci
 • Rekonstrukce usazovacích nádrží
 • Rekonstrukce plynojemu
 • Instalace dekantační odstředivky
 
Moderní mechanicko-biologická čistírna odpadních vod Opava (s kaskádovou aktivací, s biologickým i chemickým odstraňováním fosforu, s výrobou elektrické energie z přebytků bioplynu a s kompletní automatizací řízení provozu) v současnosti zabezpečuje čištění nejen komunálních odpadních vod z Opavy, ale i odpadních vod z významných průmyslových a potravinářských podniků. Provoz splňuje nejpřísnější požadavky legislativy EU i České republiky na kvalitu čištěných vod, včetně dodržení limitu ukazatele celkového dusíku ve vypouštěných vodách na úrovni pod 10,0 mg.l-1.
Kapacita čistírny je 149 000 ekvivalentních obyvatel, za den dokáže vyčistit 33 500 m3 odpadních vod.
 
Profil čistírny je ke stažení zde.
 
 

Čistírna odpadních vod Frýdek Místek

Původní mechanicko-biologická čistírna odpadních vod pro Frýdek Místek byla vybudována v blízkém Sviadnově a je v provozu od roku 1967.
Byla určena k čištění odpadních vod od obyvatelstva a zpracovávala rovněž odpadní vody frýdecko-místeckých průmyslových závodů. Později se na zařízení napojil i Pivovar Radegast v Nošovicích. Původní kapacita postupně přestávala stačit rostoucím nárokům na kvalitu vyčištěné vody, zařízení nebylo schopno zajistit eliminaci dusíku.
Od konce 80. let bylo plánováno rozšíření a rekonstrukce celé čistírny odpadních vod. Jejím bylo zvýšit účinnost odstraňování organických látek a odbourávání dusíku. Vlastní výstavba nové čistírny byla zahájena v roce 1990. V 90. však došlo k zásadním změnám v množství a kvalitě odpadních vod v důsledku restrukturalizace místního průmyslu. Proto bylo nutné přistoupit k úpravám původního projektu. V prosinci roku 1995 byla čistírna dokončena. Zahrnuje část rekonstruovaných původních objektů a objekty nově navržené.
 
Od té doby prošel provoz několika dalšími rekonstrukcemi, z nichž mezi nejvýznamnější patří:
 
 • Rekonstrukce hrubého předčištění
 • Instalace zařízení na chemickou eliminaci fosforu
 • Rekonstrukce dešťové zdrže
 • Rekonstrukce biologického stupně čištění na kaskádovou aktivaci s doplněním postdenitrifikace
 • Instalace dekantační odstředivky
 • Rekonstrukce česlí v dešťové zdrži
 • Rekonstrukce plynového hospodářství
 
Rekonstruovaná mechanicko-biologická čistírna odpadních vod Frýdek Místek (s kaskádovou aktivací, s chemickým odstraňováním fosforu, s výrobou elektrické energie z přebytků bioplynu a s kompletní automatizací řízení provozu) zabezpečuje čištění komunální odpadních vod Frýdku Místku a přilehlých obcí, dále odpadních vod z významných průmyslových a potravinářských závodů. Čistírna splňuje nejpřísnější požadavky legislativy EU i České republiky na kvalitu čištěných vod, včetně dodržení limitu ukazatele celkového dusíku ve vypouštěných vodách na úrovni pod 10,0 mg.l-1.
Kapacita čistírny je 164 466 ekvivalentních obyvatel, za den dokáže vyčistit 40 450 m3 odpadních vod.
 
Profil čistírny je ke stažení zde.