Aktuality

Zpět

Nájem infrastrukturního majetku: Žádost o spolupráci při plnění zákonných povinností

Vážení obchodní partneři,

na internetových stránkách www.smvak.cz naleznete v sekci Zákazníci, oddíle Dokumenty ke stažení - Ostatní, interaktivní podobu formuláře pro sdělení informací k vyúčtování pachtovného, resp. nájmu infrastrukturního majetku za rok 2020 podle Vyhlášky č. 428/2001 Sb.

Vyplněný formulář, prosím, zašlete do 28. 2. 2021 na adresu smvak@smvak.cz.

Užitečné odkazy:        

Portál Ministerstva zemědělství ČR - http://eagri.cz/public/web/mze/

Často kladené dotazy:

  1. Jsem fyzická osoba bez IČO. Je formulář pro sdělení informací k částce vyúčtovaného pachtovného, respektive nájmu infrastrukturního majetku, za rok 2020 určen mně?

Ve vyhlášce č. 428/2001 Sb. není stanoven žádný limit pachtovného, respektive nájemného, ani jiné výjimky, které by vylučovaly část vlastníků z okruhu pro podání informací. Sdělení o členění položky nájemné, respektive pachtovné, se tedy týká všech vlastníků infrastrukturního majetku.

  1. Vlastním krátkou část vodovodu nebo kanalizace ke své stavbě, vztahuje se na mě povinnost vyplnit přiložený formulář?

Pokud byla stavba zkolaudována jako vodovod pro veřejnou potřebu, nebo kanalizace pro veřejnou potřebu, nikoli jako areálový vodovod, areálová kanalizace, vodovodní nebo kanalizační přípojka, a jste zapsán na příslušném listu vlastnictví v katastru nemovitostí jako její vlastník, pak se na vás vztahují příslušné legislativní požadavky jako na vlastníka vodovodu, či kanalizace.

  1. Co mám vyplnit v kolonce IČO, když žádné nemám?

Do kolonky IČO prosím vyplňte identifikační číslo, pod kterým jste evidováni u příslušného vodoprávního úřadu. Zpravidla jde o IČO podle obchodního rejstříku, případně je toto číslo shodné s datem narození ve formátu DDMMRRRR. Naleznete ho v Rozhodnutí k povolení o provozování vodovodu nebo kanalizace, které jste obdrželi od Krajského úřadu MSK.

Je rovněž součástí čísla IČME, viz příklad:

8117-639036-20081995-3/1                    IČO 20081995

Do kolonky Název prosím vyplňte obchodní název nebo jméno vlastníka.

  1. Nevím, co mám vyplnit v jednotlivých kolonkách.

V řádku 4.3. Nájem se uvádí hodnota ročního nájmu, respektive pachtovného, vyúčtovaná za rok 2020 (viz dopis - vyúčtování pachtovného 2020).

Hodnoty v řádcích 4.3.1. až 4.3.5. nejsou ve vyhlášce 428/2001 Sb. blíže specifikovány. Vlastník infrastruktury stanovuje vlastní zatřídění nákladů podle skutečnosti.

V řádku 4.3.1. Odpisy vlastního majetku vyplňují subjekty, které mají povinnost odepisovat výši ročního odpisu. Pravidla účetních odpisů upravuje zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Subjekty, které nemají povinnost odepisovat, zde uvedou částku odpovídající podílu pořizovací ceny infrastrukturního majetku a životnosti.

  1. Jaké údaje mám vyplnit v tabulce pro tvorbu a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku? Vztahuje se tato část i na mě?

Pokud nemáte, například ve smlouvě o pachtu a provozování, smluvně dohodnuto, že povinnost zpracovávat a vyhodnocovat plán financování obnovy infrastrukturního majetku přechází na provozovatele infrastruktury, pak se tato povinnost daná v § 8 odst. 11 Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích vztahuje na vás.

Zpracování plánu se řídí Metodickým pokynem Ministerstva zemědělství ČR čj.: 9353/2020-15132 pro zpracování a dokládání realizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací.